the ONION: ይገርመና’ሎ 2.0

ኩሉ ኤርትራዊ ብዛዕባ እታ ‘ኤርትራዊ’ ዘበለቶ ኤርትራ ክግረም ካብ ዝጅምር ሓያለ ገይሩ’ዩ:: እቲ ደራፊ: “ይገርመና’ሎ! ይገርመና’ሎ!” ኢሉ ክለሀይ ከሎ: ካብ ልቡ ከም ዝተገረመ ዘጠራጥር አይኮነን:: እቶም ናብቲ ዳንኬራ አናሃለሉ ዝሕወሱ ዝነበሩ ተዓዘብትን ሳዕሳዕትን ውን ናይልቦም ዝተገረሙ ግለሰባት ‘ዮም ዝነበሩ:: ገለን በቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ውሕሉል ምሕደራ ሃገር ተደኒቑ ክግረም ከሎ: ገለ ከኣ በቲ “መዳርግቲ ዘይብሉ ምሕደራ:” ተደኒቑ ይግረም:: ምግራም ግና ደረጃታት ኣለዎ: አብዚ እዩ ድማ ቋንቋ ድኽመቱ ዝረኣየካ: ማለት ልዕሊ ‘አዚኻ-ምግራም’ ዘሎ ናይ ምግራም ስምዒት ምስ ዝህልወካ ብቋንቋ ክትገልጾ አይትኽእልን:: ንኻልእ ሰብ ክትገልጸሉ ዘይምኽኣልካ ጥራይ አይኮነን እቲ ሽግር: ን ነብስኻ ውን ክትገልጸላ ዘይምኽኣልካ ኢዩ:: እንታይ ይስመዓካ ከምዘሎሲ ንርእስኻ ብኸመይ ተፍልጣ?

አብ ኤርትራ ዘደንቕ ነገር ምስማዕን ምርኣይን ልሙድ’ዩ:: እዚ እዩ ድማ ንኤርትራውነት ፍሉይ ዝገብሮ:: ብመሰረት ማዕከን ዜና ኤርትራ: ፍሉይነት ናይ ‘ኤርትራዊ’ አዝዩ ካብ ምድግጋሙ ዝተላዕለ: “ኤርትራዊ ፍሉይ’ዩ:” ትብል ሓሳብ ኣብ ሕብረተሰብና ካብ ተራ ቃል ናብ ምስላ ገጻ ክትሰጋገር ቀሪባ’ላ:: ሓደ ካብቲ ሓደሽቲ: ዘደንቕ ተርእዮ አብ ኤርትራ እዚ አብ ቀረባ ግዜ መንግስትና ዝገበሮ ተባዕን ዝምስገንን: ብረት ንህዝቢ ብኣልማማ ናይ ምዕዳል ስጉምቲ እዩ:: ብርግጽ እዚ ተግባር እዚ ነታ “ይገርመና’ሎ” እትብል ናብ ዝለዓለ ደረጃ: ማለት version 2.0 ክብ ኣቢልዋ እንተበልና ምግናን አይኮነን::

አነ ኣብዚ ዘለኽዎ ሃገረ ኣሜሪካ ኮይነ: እዚ አብ ኤሪትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ብረት ምዕዳል ዜና ምስ ሰማዕኩ: አዝየ እየ ተሓጔሰ:: መንግስትና ካብ ዘይብሉ ቁጠባ ንኹሉ ዜጋ ሓሓንቲ ብረት ከዕጥቕ ምሕሳቡ አዝዩ ዝድነቕ’ዩ:: አብዚ ከየመስገንናዮም ክንሓልፍ ዘይግበኣና እቶም ከይበቐቑ ብገንዘብን ብሞራልን ንመንግስቲ ዘበራትዑ: አብ ዓዲ ስደት ዝርከቡ ዜጋታት አለዉ::

ከም ወትሩ: እቲ ኣተዓዳድላ ብረት ብውሕሉልነትን ብ ጽፈትንእዩ ተኻይዱ:: ዝኾነ ይኹን ሌላን ጉሌላን ብ ሃይማኖት: ዓሌት: ቀቢላ ወይ ውን ጾታ አይነበረን:: ኣዚ ፍትሓውነት ከኣ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ዝተወርሰ ባህሊ እዩ:: ምናልባሽ ብረት ዘይተዓደሉ ዜጋታት አንተለዉ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ወይውን ዝሸምገሉ ዓበይትን ጥራይ እዮም::

ገለገሌና: ብገርሂ ልብና: ገሌና ኸኣ ብ ወረ ጸላእቲ ተጸሊና: “ምዕዳል ብረት ንምንታይ አድለየ?” ንብል ንኸውን:: መንግስቲ ነዚ አይሓሰበሉን ኢልኩም ትሓስቡ? መንግስትና ብቑዕ ምኽንያት ተዘይህልዎ ነዚ አይምገበሮን:: ስለዚ ንምንታይ ኢልካ ምሕታት አድላይነቱ አይረአይንን:: ደሓር ከአ ድሮ አቲ ህዝቢ ተሓጉሱ: ሓንጎፋይ ኢሉ እናተቐበሎሲ: እንታይ ምፍልሳፍ አድለየ? ግናኸ ንኣብነት ዝኣክል: ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝበሃል: ሓደ ሰለስተ መርትዖታት ናይዚ ብህዝቢ ዝተበጋገሰን: ብመንግስቲ ንነዊሕ ተሓሲቡሉን ዝጸደቐን ፓሊሲ ክንርኢ:-

(ሀ) ኣልማማዊ ምዕዳል ብረት መርኣያ ምዕቡል ሕብረተሰብና ኢዩ:: ሃገራት ዓለም: ህዝበን ንምቁጽጻር ፓሊስን ጸረ-ሽበራ-ፓሊስን (riot-police) የዋፍራ:: አብ ሃገርና በንጻሩ እቲ ህዝቢ አዝዩ ስለ ዝተኣምነ ነነፍስ ወከፉ ዜጋ: ከም ሽልማት: ሓሓንቲ ካላሽንኮቭ ጠመንጃ ምስ አረርባዕተ ካዝና ዝከውን ጠያይትን ተዓዲሉ:: እዚ ደረጃ ብስለት ህዝብናን መንግስትናን የርኢ::

(ለ) ኣልማማዊ ምዕጣቕ ህዝቢ መርኣያ ዴሞክራሲ ኢዩ:: ብረት ምሓዝ አብ ከም ኣሜሪካ ዝዓይነተን ‘ማዕቢልና ኢና’ ዝብላ ሃገራት ውን ፍቑድ ኢዩ (ብርግጽ ከም በዓል ካላሽንኮቭ ወይ M-16 ዝዓይነቱ ብኣድራጋ ክትኩስ ዝኽእል ናይ ውግእ ጠመንጃ: አሞ ኸኣ ምስኡ 120 ጠያይቲ: ክትውንን አይፍቀድን ክኸዉን ዝከኣል’ዩ:: አዚ ግን አገዳሲ አይኮነን):: መንግስትና ድኻ ሰኣን ገንዘብ ከይዓጠቐ ምእንቲ ከይተርፍ: ብነጻ ንኹሉ ሰብ መዊሉ ብማዕርነት ዓዲሉ::

(ሐ) ንህዝቢ ብረት ምዕዳል መንግስቲ አብ ህዝቢ ዘለዎ ምትእምማን የርኢ:: አብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘሎ ምትእምማን: ምስ ናይ ዘመንና አብ መንጎ ክልተ ሰብሓዳር ዘሎ ደረጃ ምትእምማን ይዳረግ:: አስኪ ነስተውዕል: ክንደይ አሰብኡት አሚኖም ነንስትቶም ብረት መዕጠቕወን?

(መ) ብረት ምዕጣቕ ንርእስኻን ንቤትካን ናይ ምክልኻል ነጻነት የውሕስ:: ሳላ መንግስትና: ስድራቤት ኤርትራ ሎሚ ካብ ሰራቒ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ጥራይ ዘይኮነስ: አድላይ ተኾይኑ: ውሁድ መጥቃዕቲ ክትፍጽምን ንሰዓታት ብተኹሲ ክትረባረብን እኹል ናይ አጽዋር ቀረብ አለዋ::

እምበኣርከስ ረብሓ ዘይብሉ ሕሜትን ምምርማርን ገዲፍና: ነዚ መንግስትና ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ምዕጣቕ ህዝቢ መታን ሸቶኡ ክወቅዕ: አእጃምና ነበርክት:: ሃየ አለናኪ ንበላ ንሃገር!!

(Disclaimer: dear Press-TV, I know you are found of using the ONION News in your journalistic research. However I claim no affiliation to the ONION Inc.)