መለለይ ጽሩይ ኤርትራዊ

ብዙሓት ገርሂ ልቦም: ን ኤርትራዊነት ከም ናይ ውልቆም ዋኒን: ማለት ኮፒ-ራይት: ንደስ ዝበሎም ‘ኤርትራዊ’ ነቲ ደስ ዘይበሎም ከኣ ‘ዘይ-ኤርትራዊ’: ወይ ኢትዮጵያዊ: እናበሉ ን ዜግነት ክልተ ሃገራት ከም ናይ ውልቂ ንብረቶም ዝዕድሉን ዝኸልኡን ብዙሓት እዮመ:: ሓደ ግዜ እዩ ምስ ሓንቲ ኤርትራዊት-አመሪካዊት ብጉዳይ ሃገር ዝተላዕለ ሓደ ክልተ ተበሃሃልና:: ኣይጸንሐትን ወያ ንነብሳ ከም ሓርበኛ ኤርትራዊት (patriotic) እያ እትቖጽራ እሞ ስገጥ ከይበለት ን ዜግነተይ አብ ምልክት ሕቶ ኣእተወቶ:- “ሓቂ ተዛረብ ኤትዮጵያዊ ኢኻ ምሽ?” : “አነ’ዶ!!” ሰንበድኩ:: ከረድኣ ብዙሕ ፈተንኩ: ካብቲ ናታ ትግርኛ ናተይ ኢንግሊሽ ስለ ዝሓይሽ ብእንግሊዝ ኮልተፍተፍ እናበልኩ (ቅድሚ ክልተ ዓመት’ዩ ዚ: ከምሲ ሎሚ እንግሊሽ ‘ፍሉወንት’ አይነበርኩን) ንኸረድኣ ብዙሕ ፈቲነ:: ተወሊደ ዝዓበኹሉ ዶ ጠፊኡኒ! ብወገና: ኤርትራውነተይ ንኸረጋግጸላ ዘድልየኒ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ኔሩ: ንመንግስቲ ኤርትራ ምምጓስ: መንግስቲ በለ–እዝጊ በለ ዝዓይነቱ ማለት’ዩ:: መቸም ዝከኣለኒ ፈቲነ ኣይተዓወትኩን: ዜግነትይ አረኪበ ተመሊሰ እብለኩም:: በዚ መሰረት እዛ 10 ነጥብታት ዘለዋ ጽሕፍቲ: ነቲ አብ መንጎናን አብ መንጎኦምን ዘሎ ናይ ምርድዳእ ሃጓፍ ንምሽፋን ትሕግዝ ኮይና ተሰሚዓትኒ::

ERIUP ኤሪ-ኣፕ

መን እዩ ኤርትራዊ ? ንነብሰይ ደጋጊመ ይሓታ .. ..

ኩሉ መንነት ናይ ኤርትራ ኣብ ማሕፍዱኡ ዝዓቀበ ሰብ ኤርትራዊ’ዩ ምባል ንከይደፍር ብመንጸር ዜግነታዊ መሰሉ ኣጋናዚበ ኣይደምደምኩዎን ። ሓደ ሰብ ኣብቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ዝተገብረ ፖሎቲካዉን ዕጥቃዉን ቃልሲ ዝረአን ዘይረን ኣበርኩቶ ፡ ካብኡ ዝሰገር መስዋእቲ: ስለ ዝኸፈለ ጥራይ ‘ዉን ጹሩይ ኤርትራዊ’ዩ ኢለ ኣፈይ መሊአ ከይነግረሉ ዝዓግተኒ ናይዚ ሕጂ ንሓልፎ ዘሎና መድረኽ: መሪር ሓቂ ኣሎ ። ኣብቲ ኣብ 1997-2000 ዝነበረ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጲያን ስለ ዝተሳተፍካ ጥራይ እዉን ናይ ጹሩይ ኤርትራዊ ምስክር ከምዘይትዋሃብ ብገዛእ ዓይንና ንርእዮ ዘሎና ዘስደምም ክስተት እዩ ። ስልዚ ብኣቦርኩቶኻስ ይትረፍ ብትዉልድኻ ከማን ናይ ኤርትራዊ ዝግነት ምርካብ ጋዶ ኣብ ዝኾነሉ ወይ ጋዶ ክገብርዎ ዝህቅኑ ሰባት ኣብ ዝሰሰንሉ እዋን ነዚ ኣርእስቲ እዚ ምግምዳሑን 10 ግዜ ምግልባጡን ዝጽላእ ኣይመስለንን !

መን እዩ ግን ንስኻ ጹሩይ ኤርትራዊ ንስኻ ድማ ረሳሕ ኤርትራዊ ኢሉ ዝረቁሕ ። ናብዚ መደምደምታ እዚ ንምብጻሕ ዝጥቀመሎም ቅጥዕታት ከ ከመይ ዝኣመሰሉ ይኾኑ ? ንባዕሉ ኸ መን’ዩ ጹሩይ ኤርትራዊ ኢኻ ዝበሎ ? ናዓይ…

View original post 353 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s