ምንፋር ጥራይ እኹል መርትዖ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ:: (ሓተታ-Part 1)

ሓተታ

ሓተታ

ገለ ዘደናግርዎ እንተረኸቡ ኢሎም: “አይፋል: ጸላም ጤል አይኮነትን:: ርግቢት እያ::” ነዚ ምስ ኣጣል ዝዓበየ ህዝብስ ያኢ ብዛዕባ ጤል ክምህርዎ:: ጅግና ህዝብና: ንሱ-ንሕና: ንሕና-ንሱ ኩሉ ግዜ አብ ጎንና’ዩ::

ህዝብና: ስለ ዝበረረት ጥራይ መርገጺኡ ዝቕይር: ተወላዋሊ መሲልዎም: “በሪራ በል እነሀት! ሕጂኸ እንታይ ትብል?” እናበሉ እንክሓቱዎ:: እቲ ንቑሕ ህዝብና ግን ኣየድሃበሎምን:: ለባም ህዝብና ስራሕ እምበር ሞጎት አይፈቱን’ዩ:: ተባዕ ህዝብና: ብትብዓት ይምእዘዝ እምበር ንሓለፍቱ ኣይነቅፍን’ዩ:: መን’ሞ ከምዚ ህዝቢ::

ብመሰረቱ ዋላ ትንፈር ብዘየገድስ: “ጤል እያ” ወይውን “ርግቢት እያ” ኢልካ ብታህዋኽ ምድምዳም ምዕቡል ባህሊ አይኮነን:: እትነፍር ጤል ርኢኻ አይትፈልጥን ትኸውን: እዚ ተሞክሮኻ ንበይኑ ግን: ጤል አይኮነትን ንኽትብል መሰል አየውሕሰካን እዩ::

እቶም አይጤልን’ያ ክብሉ ዝፍትኑ: ብዘይካ ምንፋር ካልእ እንታይ ህዝቢ ዘይፈልጦ ዝፈለጥዎ ነገር ስለዘሎ’ዩ? ዋላስ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ነፊሩ አኺልዎ ጤል ክኸውን አይክእልንዩ? በዚ ጸቢብ አተሓሳስባ እንተደኣ ተመሪሕና ደኣ: ኩሉ ዝነፍር ዘበለ ጤል አይኮነን ክንብል ኢና ማለት ድዩ? ኣይፋል:: ዋላ ትንፈር ደኣምበር ጤል’ያ:: ምንፋር ጥራይ ንበይኑ: እኹል መርትዖ ክኸውን ስለዘይክእል::
ሚኒስትሪ ዜና:: ታሕሳስ 25: 2012:: ኣስመራ::

ናብራ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዘይ facebook እንታይ ምመሰለት?

ንኤርትራዊ: ተቓውሞኡ ዝገልጸሉን ብዛዕባ ለውጢ ዝዛረበሉን ናይ ኢንተርኔት መርበባት(ከምበዓል facebook groups) እንተዘይ ህሉ ኔሩ ናብራ ኤርትራዊ ስደተኛ ክንደይ ምተቐየረ?
ተቓውሞና ብዘይ ስክፍታ ክንገልጸሉ እንኽእል መድረኻት ( ከምእኒ በዓል Eritrean Youth Solidarity for Change ን መሰልቱን) አብ ፌስቡክ ካብ ዝቕልቀሉ ንብዙሓት ኤርትራውያን ምቹእ መራኸቢ መድረኽ ፈጢሮም አለዉ::
ብመሰረቱ: አብ ፌስቡክ ምንጣፍ ዕላምኡ ነቲ አብ ባይታ ክንገብሮ ዝግበኣና ንጥፈታት ንምሕጋዝ እዩ:: (ኣብ ‘ባይታ’ ክብል ከለኹ ነቲ ካብ ናይ ፌስቡክ-ዓለም ወጻኢ ዝግበር ዕዩ ማለትይ እዩ: ንኣብነት:- ኣብ ሰለማዊ-ሰልፊ ምስታፍ: ገንዘብ ምሕጋዝ: ንሰበ ስልጣናት ወይ ንማዕከናት ዜና ምርኻብ: ወ.ዘ.ተ.)::

ኣድላይነትን ጥቕምን ፌስቡክ ርዱእ ኮይኑ: አብ ፌስቡክ ምንጣፍ ገለገለ ኣሉታዊ ጎድንታት ክህልዎ ከኣ ይኽእል እዩ:: ኣብ ኢንተርነት ምንጣፍ ነቲ አብ ባይታ ክንነጥፎ ዝግበኣና ከዘንገዓና ወይ ውን ከባኹረና ተኽእሎ ኣለዎ:: ኣነ ብውልቀይ ገለገለ ግዜ ይሓስብ:- ተቓውሞይ አብ ኢንተርነት ዝገልጸሉን ዝላዘበሉን መድረኽ እንተዘይህልወኒ እንታይ ምገበርኩ? ምናልባትዶ ምስ ኻልኦት ኣብ ከባብየይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኣካል ምተራኸብኩ እሞ: ሓቢርና ብንኡስ ዓቕምና ገለ ዝዓበየ ቁምነገር ምገበርና ንኸውን: ኢለ ይሓስብ::

ካብዚ ተበጊሰ እምበኣር ናትኩም ርእይቶኹም ንምፍላጥን ንምግምጋምን ነዚ ዝስዕብ ሕቶ አብ ምምላስ (poll) ክትሳተፉ ብትሕትና ይሓተኩም:-

ብተወሳኺ ዘለኩም ርእይቶ ወይ ውን ክህሉ ኔርዎ እትብልዎ ምርጫ እንተሎ: አብዚ አብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ርእይቶ ቦታ ግደፉለይ: ብቕልጡፍ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ::

ውዲት ‘ተቓወምቲን’–ንቕሓት መንግስትናን

ገለገለ ኤርትራውያን ነቲ መለለይ ፖለቲካዊ ባህልና ዝኾነ: “ተወፋይነት”: “ሓቦ”: “ኒሕ” ዝብል ቃላት ገዲፎም: መሰል ዋላ ዴሞክራሲ ክብሉ አዝዩ ዘሕዝን’ዩ:: መንግስትና ነዚ ውዲት ምዃኑ ብኣግኡ ስለዝተረድኦ: ነዚ “መሰል” ዝበሃል አብ ሃገርና ከስገድድዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣምር ንምእላይ ክሳዕ ሕጂ ዝምጎስ ተበግሶ ክገብር ጸኒሑን ይገብር አሎን::

ሓደ ኣባል እዘን ተቓወምቲ-ጉጅለታት ዝኾነ ኤርትራዊ: “ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ይተግበር:” ኢሉ ይጭድር ይኸውን: ነዚ ተቓዋማይ መልስና ሓጺር’ዩ: “ስለምንታይ አሜሪካ ሎሚ ብዛዕባ ዴሞክራሲ አብ ኤርትራ ተገዲሳ:” እዩ:: እዚ ንናጽነትን ንዴሞክራሲን ኢሉ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት (ማለት 30 ዓመታት) ዝተቓለሰ መንግስቲ: ብዛዕባ ጉዳይ ዴሞክራሲን መሰል ወዲ ሰብን ንዓለም ምመሃረ እንበር: በንጻሩ ክንምህረካ ኣይምተባህለን::

መብዛሕትኦም እዞም ‘ተቓወምቲ’ ኢና ዝብሉ ኤርትራውያን: ብ ዘይኤርትራዊ አተሓሳስባን ባህልን ስለ ዝተበገሱ:-

(ሀ) መብዛሕትኡ ጥርዓን እዞም ‘ንቃወም ኢና’ ዝብሉ:- “አብ ሃገርና ቅዋም ይተግበር”: “አብ ሃገርና ዴሞክራሲን ፍትሕን ንደሊ”: “ናይ ሃይማኖታት መሰል ይተሓሎ”: “ናይ ምዝራብን ምጽሓፍን መሰልና ይተሓሎ”: “እሱራት ይፈትሑ” ወዘተ. ዝብል: እንተተግቢሩ አዝዩ ሓደገኛን ንህላወ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ሕልምታት እዩ:: ብመሰረቱ:

(ለ) “ዴሞክራሲ”: “ሰብኣዊ መሰላት”: ወዘተ ዝዓይነቱ ስነ-ሓሳባት አብ ሃገርና ከስርሕ ዘይክእል (አረ ናብ ቋንቋና ክትርጎም’ኳ ዝኸብድ): ምስቲ ክቡር ባህልናን ንቡር አሰራርሓን መንግስትና ዘይከይድ ባዕዲ ዝኾነ ምዕራባዊ ኣምር (Western concept) እዩ::

(ሐ) መብዛሕትኡ ዘልዕልዎ ኣርእስቲ: ህዝቢ ንሃገር እንታይ ክገብረላ ይግበኦ ዘይኮነሲ: መንግስቲ ንሃገር ንታይ ክገብር ይግበኦ ጥራይ እዩ (ብርግጽ ተቓውሞኦም ንመንግስቲ እንበር ንህዝቢ ክሳዕ ዘይኮነ ንተግባራት መንግስቲ ጥራይ ኣተኩሮም ክዛረቡ ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ: ይኹን ደኣ እንበር እዚ እኹል ምኽንያት አይኮነን):: ብተወሳኺ:

(መ) ኩሉ ጥርዓናት ናይዞም ተቓወምቲ-ጉጅለታት ከምኡ ውን ተቓወምቲ-ውልቀሰባት በቲ ግቡእ መሳልል መንግስቲ (proper channels) ዘይኮነሲ: ብኣግባብ ዘይብሉ ጫውጫውታን ድፍረትን አብ ፈቐዶ ጎደናታት ወጻኢ ሃገራትን አብ ናይ ኢንተርነት መርበባትን እዩ:: “ሕቶን: ርእይቶን” አብ ባህሊ ውድብና ካብ ሜዳ አትሒዙ እንሰርሓሉ አገባብ እዩ:: ሕቶ ዘለዎ ብኣገባብ ንዝምልከቶም ጨንፈራት መንግስቲ ወይ ከኣ ንኤምባሲታትና ዘይውከል?

እዞም ንመንግስትና ክቃወሙ ዝፍትኑ ግና ብናይወልቆም ተበግሶ እዩ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ኮይኑ ይስመዓኒ:: ብምዕራባውያን ሃገራት ተዘይ ተነጊርዎ: ሓደ ኤርትራዊ ሰብ ከመይ ጌሩ ባዕሉ “ናጽነት” ወይ “መሰል” ዝብል ኣመራት ከልዕል ይኽእል? ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ: ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ባዕዳዊ ኣተሓሳስባ ጎስጓስ ብትሪ ክቃወም ሃገራዊ ግቡኡ እዩ::

onion_Truth LOGO

________________________

Hello PressTV man/woman. Sorry to disappoint but you can’t use this article in your news as I am not associated with the real ONION News.

Big lies are easier to believe than small lies

Imagine a government has just lost a battle. Like most governments, it wants to report to its people that they have actually won (an act otherwise known as “lying”). Now of the two options below which report would better convince the public the government did not loose the battle:

“the enemy failed to push us back and the battle ended”

OR

“our soldiers easily out-manned the enemy and destroyed the entire enemy front”

The second version of the ‘report’ (lie) is more convincing as far as “who won the battle” is concerned. Unlike the first, the second lie does not leave much room for doubt about who won. The victory is exaggerated, maybe, but people wouldn’t doubt that their government won. This is what Dr Joseph Goebbels, Hitler’s propaganda minister, meant when he said, “If you tell a lie big enough people will believe it.”

Counter intuitive, you might think, that small lies are actually harder to sell. Well, take it from the experts. Categorical denial of facts characterizes the government in Eritrea. In an interview with Al Jazeera on February of 2010 for instance, the State president managed to categorically deny more than a dozen hard facts in just under 24 minutes of interview. That’s a denial every two minutes. He denied Eritrea has refugee crises; even found the mere claim laughable. Categorically denied his citizens are forbidden to leave the country: looking puzzled why anyone would even ask such question, he denied there is an issue for citizens to get a passport.

Why did the entire national football team abscond and sought asylum while playing in Kenya just a few months ago? “This is news to me, I have never heard such a thing.” Said the President with even more puzzled look on his face. He denied there was any conflict with neighbouring Djibouti; despite the fact that Djibouti says there was, and despite the fact that the African Union and the United Nations imposed sanctions on his government for that reason.

Isaias Afwerki denies anyone ever being imprisoned because of his or her faith. “Everybody is fee to believe whatever he or she chooses”, the president asserts, in-case anyone has any doubts. He denied any one was ever arrested for their political opinion. The president is baffled why Reporters Without Borders Journalist Freedom Index has his country ranked last preceding  North Korea.

Watching the entire ‘interview’, it is hard to decide what is more amazing, the fact that he is lying so big, or the way he presents his big lies–looking surprised and even getting angry over the fact that Jane Dutton even hinted that Eritreans are ever mistreated!

It appears as though the President has taken the concept of ‘big lies’ to its absolute limits. You might have expected the government to try and explain (lie) away the severity of the refugee crisis, or the economic collapse, or the human rights abuses. But you would hardly expect the President’s answer to such questions to be complete and dramatized denials followed by a statement that his country is, in-fact, “number one in Africa.”

Such denials mock the citizens. They show what level of respect the government has on its people.  Needless to say, such lies render the liar non trust worthy in everything.