ጉዳይ ናይ ኢንተርነት ትሮል

ዓበይቲን ልዙባትን ሰባት አብ ዝመያየጡሉን ሓበሬታ ዝቀያየሩሉን ናይ ኢንተርነት ገጻት: ኮነ ኢልካ ዕግርግር ምፍጣር ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን:: እኳ ደኣ ኣዝዩ ዘስፋሕፍሐ ተርእዮ ኮይኑሲ አብ መዝገበቃላት ቛንቛ ኢንግሊስ “ትሮሊንግ” ዝብል ስም ተዋሂብዎ::

ብዛዕባ ትሮል ንምርዳእ: ከምቲ ልሙድ መጀመርያ ን ውክፔድያ እየ ተወኪሰ:-

“In Internet slang, a troll is someone who posts inflammatory,extraneous, or off-topic messages in an online community, such as a forum, chat room, or blog, with the primary intent of provoking readers into an emotional response or of otherwise disrupting normal on-topic discussion.”

ብመሰረት መዝገበ-ቃላት ትግርኛ: “inflammatory”: “ኣነዳሪ፡ ኣቖጣዒ፡ ኣረሳሳኒ” ክትርጎም ከሎ: “extraneous” ከኣ “ዘይዛመድ ወይ ግዳማዊ” ይትርጎም:: ስለዚ ትሮል ማለት:- አብ ናይ ኢንተርነት መርበብ: ከም ርእይቶ ዝጸሓፍ: ኮነ ኢልካ ንኣንበብቲ ብምቑጣዕ ናብ ባእስን ዕግርግርን ንምእታው ዝግበር ኣረሳሳኒ ጽሑፍ እዩ:: ዕላማ ትሮል ነቲ ዝነበረ ዝርርብ ኣርእስቱ ብምስሓት ናብ ከንቱ ምምልላስን ክትዕን ንምእታው እዩ::

ሕጽር ብዝበለ: ኣብ ኢንተርኔት ትሮሊንግ ማለት ንሰባት “ምርሳን” ማለት እዩ:: እቲ መራሰኒ ዝጽሕፍ ግለ-ሰብ: ወይ ውን ነቲ መራሰኒ ጽሑፍ ከኣ “ትሮል” ንብሎ ማለት’ዩ::

መራሰኒ ጽሑፍ ክዕወት እንተኾይኑ ከማልኦ ዘለዎ ነጥብታት አሎ:-
(1) ኣንበብቲ ኮነ ኢሉ ብተንኮል ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ምዃኑ ክፈልጥዎ የብሎምን:
(2) ንኣንበብቲ ከነድሮም እሞ ነቲ መራሰኒ ንክምልሱሉ ወይ ውን ንኸረድኡዎ ኢሎም አብ ከንቱ ምምልላስ ክኣትዉ:: ከምኡውን ብሕርቃን ዘይ-ውርዙይ ዘረባን ኣዘራርባን ከርእዩ አለዎም::

በዚ ኸምዚ እቲ አራሳኒ አብቲ ገጽ ዝነበረ ቁምነገር: ኣርእስቱ ከም ዝስሕት ይገብር:: እቶም ዝተዓሸው ሰባት ብሕርቃን ብምዝራብ ርዝነት ሓሳባቶምን: ክብረቶምን ከም ዝጎድል ይኸውን:: ከምኡድማ በቲ ስምዒታዊ ዘረብኦም ዝጉዳእ አንባቢ ‘ውን አይሰኣንን::

መራሰንቲ ብውልቂ ጥራይ ዘይኮኑስ ሓንሳብ ሓንሳብ ብ ጉጅለ ይዓዩ እዮም: እዚ ተግባር “colluding” ይብልዎ:: ነዚ ንምግባር መጀመርያ ካብቶም መራሰንቲ ሓደ ፈሊጡ ብግልጺ ዘቖጥዕ መራሰኒ ጽሑፍ/ርእይቶ ይጽሕፍ:: እቶም መሻርኽቱ ከኣ ተቐቢሎም: ልክዕ ከም ተራ አንበብቲ ተመሲሎም ነቲ መራሰኒ ጽሑፍ ክድግፉን ምስ ካልኦት ክካትዑን ይጅምሩ:: በዚ ኸምዚ ናይ ምርሳን ዕላምኦም የተግብሩ::

ኣብዚ ከምዚ ዝበለ አምላኽ ዘይፈትዎ ስራሕ ዝነጥፉ ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም? ካብቲ በዚኦም ዝመጽእ ጉድኣትከ ብኸመይ ንከላኸል? ብዙሓት ሊቃውንቲን ሰብ ሞያን ነዚ ሕቶታት’ዚ ቅድሜና ሓቲቶም’ዮም::

ንመራሰንቲ ዘተባብዖም ነገር: ኣብ ኢንተርኔት ሓቀኛ መንነቶም ስለዘይጥቀሙ: አይንፍለጥን ኢና ዝብል አተሓሳስባ እዩ:: ካብዚ ብምብጋስ: አካያዲ ስራሕ ፌስ-ቡክ ነበር ኣቶ ራንዲ ዙከርበርግ ከምኡውን ሓላፊ ጉግል ኣቶ ኤሪክ ሽሜት: ብ “ብርዒ-መንነት” ተጠቒምካ ርእይቶ ምጽሓፍ ጠሪሱ ክኽልከል አለዎ ዝብል ርእይቶ አቕሪቦም ኔሮም:: እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ናይ ብርዒ-መንነት ምክልኻል ዝብል ሓሳብ ብትሪ ይቃወምዎ::

ናይ ብርዒ-መንነት ምኽልካል ማለት: ንድምጺ ብዙሓት ምስጢር ዓመጽቲ ዘቃልዑ (whistle-blowers) ከምኡ ውን ንዓማጺ ስርዓት ዝቃወሙ (dissidents) ምዕባስ እዩ ኢሎም ከኣ ይምጉቱ::

ንውዲት መራሰንቲ ብኸምይ ንከላኸል?

ኣቶ ማይክ ድራክ* ዝተባህለ ሓደ ናይ ኮምፑተር በዓል ሞያ: “ንመራሰንቲ ናብልቦም ንምምላስ ብፍቕሪ ክትሓቑፎም ጥራይ’ዩ ዘድሊ:” ይብል: “ምኽንያቱ አብ ናይ ምርሳን ስራሕ ዝዋፈሩ መሳኪን: ብንእስነቶም ፍቕሪ ዘይጸገቡ ‘ዩም” ኢሉ ሓውሲ ቀልዲ ጌሩ ይምዕድ::

ውዲት መራሰንቲ ንምፍሻል: እዘን ዝስዕባ አርባዕተ ሓበሬታታት ኣዝየን ጠቐምቲ እየን:-

ሸለል ምባል:: ንኣንባቢ ከቖጥዕ ኢሎም ዝጸሓፍዎ ርእይቶ: ከም ዘየለ ሸለል ምባሉ ን መራሰንቲ ዝዓበየ ጽፍዒት እዩ::

ኣብ ክትዕ አይትእቶ:: እንተደአ ምስ ሓደ መራሰኒ ከይከውን ዝጠርጠርካዮ ሰብ ክትመላለስ ጀሚርካ: ርእይቶኻ ብዝተኻእለ ጭብጢ ዘለዎን ነቲ ቀንዲ ዘልዓልካዮ ነጥቢታት ዘነጽርን ጥራይ ግበሮ:: ኣስተውዕል ትጽሕፎ ዘሎኻ ርእይቶ ንኻልኦት አንበብቲ ውን’ዩ:: መራሰኒ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ መልሱ እንዳነጸረ ክመጽእ’ዩ:: አብ ከምዚ እዋን ምምልላስ ተቛርጽ::

ምእንቲ ከተድህበሎም ኢሎም ክምጉሱካ ከለው ተጠንቀቕ:: መብዛሕትኡ ግዜ ምእንቲ ከተድህበሎም እሞ ምስኦም ዘረባ ክትጅምር ኢሎም: መራሰንቲ ሓደ ክልተ ናይ ውዳሴ ቃላት ክጽሕፉልካ ተኽእሎ ኣሎ:: አስዒቦም ግና አነዳሪ መጥቃዕቶም ክጅምሩ ስለዝደለዩ እዩ::

ካብ ኣርእስቲ ዝቕይር ርእይቶ ተጠንቀቕ:: መራሰንቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ዘሎ ዝርርብ ዘይሳነ: ዘነድር ሓሳብ የምጽኡ:: ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ዝዝረብ ኣርእስቲ ርእይቶ ወይ አፍልጦ ስለ ዝጎድሎም ካብ ሓደ አርእስቲ ናብ ካልእ ናይ ምንጣር ባህሪ የርእዩ:: ምስኦም ስቕ ኢልካ አይትውሓዝ::

መራሰንቲ ኣይትመግብ!

መራሰንቲ ኣይትመግብ!

For more on trolls I suggest this blog.

One thought on “ጉዳይ ናይ ኢንተርነት ትሮል

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s