ብጻይካ’ዩ ዝኸድዓካ

ከም ወትሩ ራድዮ እናሰማዕኩ ከለኹ ናይ ቢ.ቢ.ሲ. ጋዘጠኛ ንሓደ ናይ ኢኳቶርያል-ጊኒ ዜጋ ብዛዕባ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ቅልውላው አመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ይሓቶ: “ብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተኸዳዕካ ኮይኑ’ዶ ይስመዓካ?”:: ኣብ መንጎኦም ኣትየ ነዛ ሕቶ አነ ክምልሰሉ ፍቐዱለይ:- “ኣፍሪቃ ብምዕራባውያን ተኸዲዓ አይትፈልጥን::” ምኽንያቱ ክኸድዓካ ዝኽእል ብጻይካ ጥራይ እዩ:: ጓና ክኸድዓካ አይክእልን እዩ:: ምዕራባውያን ሃገራት ምሳና ምስ አፍሪቃውያን ዕርክነት ሃልይዎም አይፈልጥን እዩ: ስለዚ እምበኣር ሕጂ “ከዲዕኹምና” ክንብሎም ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ኣይመስለንን::

አፍሪቃውያን ምስ ምዕራባውያን ዘለና ርክብ ካብ መበገሲኡ እንተደኣ ርኢናዩ: ብ ኮሎንያሊዝም ማለት ብ ጎነጽ እዩ ተጀሚሩ:: አብዚ ሕማቕ ታሪኽ ጥራይ ተተኺልካ ምንባር አብ ሕሉፍ ምንባር ስለ ዝኾነ ንቕድሚት ዘየኽይድ ዕሽነት እዩ:: ብእኡ መጠን ነዚ ታሪኽ ሸለል ምባል: ወይ ውን ምንእኣስ ከአ: አንፈትካ ዘስሕት ካልእ ዕሽነት እዩ:: ብኣረኣእያይ: ምስ ምዕራባውያን (ካብኡ ሓሊፉውን ምስ ዝኾነ ጓና ሃገር) ክህልወና ዘለዎ ርክብ ዕርክነት ክኸውን ግድን ኣድላይ ኣይኮነን::

ዝምድና መንግስታት ብመሰረቱ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ ክሳዕ ዝኾነ: ብጻይነት ዘይኮነሲ ናይ ክልተኣዊ ስምምዕ ወይ ኮንትራት እዩ:: ኩሉ ስምምዓት ሕጊ ዝሓለወ ርክብ ክኸውን ጽቡቕ’ዩ: ግናኸ ሕጊ ሓልዩ ወይውን ኣይ-ሓልዩ “ብጻይነት” አይኮነን:- “ናይ ረብሓ ስምምዕ” እዩ:: ኣብ መንጎ መንግስታት ዝግበር ርክብ መሰረቱ ፍቕሪ ወይ ሓልዮት አይኮነን: ልክዕ ከምቲ ሓደ ዓዳጋይ ዝሓሰረ ዋጋ እንተደኣ ረኺቡ (ወይውን ሸያጣይ ዝሓሸ ዓዳጋይ እንተረኺቡ) ዘየናሕሲ: ከምኡ ከአ ሃገራት ዝነበረን ‘እሙንነት’ (loyalty) ክቕይራን ክርሕርሓናን ይኽእላ::

ስለዚ: ንርሑቕ ዝጠመተ ጥንቁቕ ዲፕሎማሲን ጥበብን እምበር: ከምቲ መብዛሕትኦም ሰበስልጣን ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ኣብ ድንቁርና ዝተሞርኮሰ: ዘይ ኩርምትኻ ሕጻ ቆርጥመሉ ዝዓይነቱ “ቱታ!” ንምዕራባውያን አይንታዮምን’ዩ::

ንኣፍሪቃውያን ዝኸድዑና ጓና ምዕራባውያን ዘይኮኑስ ሕብርና ዝሕብሮም ቋንቋና ዝቋንቑኦም: ደቂ ዓድና ዝኾኑ: ብጾትና ዝበልናዮም መንግስታትና እዮም:: እቶም ንገንዘብን ንረብሓን ኢሎም ንሓላፍነቶም ዝሸጡ:: እቶም ዝኣመንናዮም ደቂ-ዓድና ዝኾኑ መራሕትና::

ንኤርትራዊ ዝኸድዖ: እቲ “ብጻይና” ዝበልናዮ መንግስትና እዩ ‘ምበር ጓኖት መራሕቲ አይኮኑን::

0702977.jpg