ለበዋ ደዚደራታ

“ለበዋ ደዚደራታ” እትብል ጽሕፍቲ ገና ንእሽተይ (አንቢቡ ዝኽእል ንእሽተይ) እንከለኹ’የ ዝዝክራ:: ኣብታ ፊት ካቴድራለ እትርከብ እንዳ ጫማ ንጉሰ ገብረታትዮስ (ንጉሰ ገ.) አብቲ መንደቕ ከም ስእሊ ኣብ “ፍሬም” ኣትያ ተለጢፋ ትርከብ:: ጌጋ ይኽልኣለይ እምበር አብዚ ቀረባ ግዜ’ኳ ካብቲ መንደቕ ተኣልያስ አብቲ ገዚፍ ጣውላ አብ ትሕቲ ነቲ ጣውላ ዝሽፍን መስትያት አትያ ርእየያ አለኹ::

ትሕዝቶ እዛ ጽሕፍቲ ሰናይ ምንባሩ ይዝከረኒ: እቲ ፍረ ነገሩ ግን ዳርጋ ኣይዝክሮን:: ብተወሳኺ’ውን እዛ ብኣተሓሳስባይ “ደዚደራታ” ዝስሙ ግለሰብ ዝጸሓፋ ምዕዶ ኣብ ዓለም ፍልጥቲ ጽሕፍቲ ትመስለኒ ኣይነበረትን::

ሎሚ ብኣጋጣሚ ሓንቲ ጽሕፍቲ እናንበብኩ ከለኹ ምስዛ ብ ንእስነተይ ዝዝክራ ጽሕፍቲ ተራኺብና:: ካብ ግዜ ንእስነተይ ምዝኽኻር ንላዕሊ ድማ: እቲ ትሕዝቶኣ አዝዩ ተንኪፉኒ::

አብ ኤንተርነት ብዝገበርክዎ መጽናዕቲ መሰረት ክልተ ነገር ተገንዚበ:: መጀመርያ: “ደዚደራታ” ስም ሰብ ዘይኮነሲ ኣርእስቲ ናይታ ጽሕፍቲ እዩ:: ደዚደራታ ብ ቋንቋ ላቲን “ተበሃጊ ነገራት” ማለት እዩ:: ብ 1920ታት ዝተጻሕፈት ግጥሚ ኮይና: ብ ሓደ ናይ ጀርመን መበቆል ዘለዎ ኣሜሪካዊ ኣቶ. ማክስ ኤርማን እያ ተጻሒፋ::

እቲ ካልኣይ ዝተገንዘብክዎ ነገር ናይ ትግርኛ ትርጉም እዛ ጽሕፍቲ ኣብ ኤንተርነት ክረኽቦ ዘይምኻለይ’ዩ [ተረኺቡ]:: ይኹን እንበር ዋላ ብ እንግልዚኛ ይኹን ሓቲመ አብ መንደቕ ክልጥፋ መዲበ ኣለኹ:: ምናልባት ከምዚ ከማይ ነዛ ጽሕፍቲ ክትውንኑ እንተደሊኹም: ንሕትመት ድልው ጌረ ኣብዚ ዝስዕብ አድራሻ ጌረያ አለኹ:- (1) Clean PDF version (2) Large JPEG image version

Desiderata

“Desiderata” prose poem – Larger version of this image is provided in the links above.

Updated 2: Jan 29

4 thoughts on “ለበዋ ደዚደራታ

  1. It is good that you wrote one of my favourite advices (Miedo) of Dezirderata). I remember buying this one single page of around 30 advices.

    The writer is not Deziderata, but, Saint Augostine (You can easily find it on internet). But, it is a translated one. I will come again if I get the material on internet. But, it is quite easy to get it scanned and being sent to you from Asmara.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s