ሸለል ብምባል ርዝነትና ንሓሉ።

ምርሳን (trolling) ኣብ ኤርትራውያን፡ ኣብ መንጎ ደለይቲ ፍትሕን ደገፍቲ መንግስትን፡ ጥራይ ዝተወሰነ ተርእዮ ኣይኮነን። ይኹን ደኣ እንበር ናይ ኢንተርነት ምርሳን፡ ንቑነገርን ርዝነትን ምይይጥ ኤርትራውያን ደለይቲ-ፍትሒ ሃስይዎ እዩ።

ናይ ኢንተርነት መራሰንቲ፣ ሰባት ኣብ ዝመያየጡሉን ሓበሬታ ኣብ ዝቀያየሩሉን ናይ ኢንተርነት ገጻት ኮነ ኢሎም ኣነዳሪን ኣረሳሳኒን ጽሑፍ ብምጽሓፍ ታዕታዕን ዕግርግርን ይፈጥሩ። ብዛዕባዞም ናይ ኢንተርነት ‘መራሰንቲ’ (trolls) ክሓስብ ከለኹ እታ፡ “ከምቲ ድዅዕን ማይን ንዘራእቲ፣ ምምልላስ ን ኢንተርነት መራሰንቲ።” እትብል ናይ ጥንቲ ምስላ እያ ትዝ ትብለኒ።

ናይ ኢንተርነት መራሰንቲ ንኽዕወቱ ዘድልዮም ቀንዲ ባእታ፡ ነቲ መራሰኒ ጽሑፎም ከተንብበሎም፡ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ መልሲ ክትህቦም እዩ። ንኣንባቢ ከቖጥዕ ኢሎም ዝጸሓፍዎ ርእይቶ: ከም ዘየለ ሸለል ምባሉ ንመራሰንቲ ዝዓበየ ጽፍዒት እዩ::

ነቶም “ኢሳይያስ ወይ ሞት፡” እናበሉ እግርእግርና ኣብ ኢንተርነት፡ ኣብ ፌስ-ቡክ፡ መራሰኒ ርእይቶ ዝጽሕፉልና ክንምልሰሎምን ክንመላለሶምን፣ ነቲ ዘለፍኦም ብዘለፋ፡ ንባጭኦም ከኣ ብባጫ ዓጸፋ ክንምልሰሎም ጥበብ ኣይኮነን። ንሓንቲ ኣሻኹ ተኽሊ በብመዓልቱ ማይ እንተኣስተኻያን እንተኾስኮስካያን፡ መመሊሳ ትዓቢ ኢምበር ኣይትቕምስልን’ያ። መራሰንቲ ምእንቲ ክቕምስሉ ነቲ መራሰኒ ጽሑፋቶም ሸለል ንበሎ።

ን መራሰንቲ ዝዓበየ ጉስጢ ሸለል ምባሎም እዩ::

ን መራሰንቲ ዝዓበየ ጉስጢ ሸለል ምባሎም እዩ::