ተጋዳላይ–ሲቪል:- ናይ ኤርትራ ኣፓርታይድ

ኣብ ኤርትራ ተጋደልቲ ናይ በይኖም ዓሌት ኣይኮኑን። ከምኡ ድማ ንሕና ሲቪል ዜጋታት ዓሌት ኣይኮንናን። ይኹን ደኣ እምበር ብመንጽር መንግስቲ ኤርትራ ተጋዳላይን ሲቪልን ክልተ ዝተፈላልዩ ደረጃታት ዜግነት እዮም። ነዚ ኣብ ሃገርና ንቡር ኮይኑ ዘሎ ኣፋላላይ ቀው ኢልና ምስ እነስተውዕሎ፣ ብብዙሕ መዳያቱ ምስ ስርዓት ኣፓርታይድ ይመሳሰል’ዩ።

ብዘመነ ኣፓርታይድ: ኣብ ደቡብ-ኣፍሪቃ: ጸዕዳ ምዃን ምንም ገበን የብሉን። ገበነኛስ እቲ ንጸዕዳ ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ልዕሊ ጸሊም ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ጌሩ ዝቖጽር ፈላላዩ ሕገ መንግስቲ እዩ።

ብዘመነ ኣፓርታይድ: ጸዕዳ ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ምዃን ዓወትን ሃብትን፣ ወይ ድማ ካብ መንግስቲ ፍሉይ ክብረት፣ ፍሉይ ምትሕብባርን ሓገዝን ግድን የውህበካ ማለት ኣይኮነን። አረ ብዙሓት መደንገጽ ጸዓዱ ደቡብ-ኣፍሪቃውያን ነይሮምዮም። ብዙሓት ድኻታት ጸዓዱ ኔሮም: ብዙሓት ውጹዓት ጸዓዱ ኔሮም። እዚ ማለት ግን ኣፓርታይድ ኣይነበረን፣ ወይውን እቲ ስርዓት ኣፓርታይድ ድኹም’ዩ ኔሩ ማለት ኣትይኮነን።

ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገርና ሎሚ: ብዙሓት ዘይጠዓሞም፣ መደንገጽ፣ ተጋደልቲ ኣለዉና። ኩሎም ተጋደልቲ ኣብ ስልጣን ዘይምህላዎም፣ ወይ ውን ኩሎም ተጋደልቲ ጥዒምዎም ዘይምህላዉ ምልክት ድኽመት “ኣፓርታይድ” ኣብ ኤርትራ ክኸውን ኣይክእልንዩ።

ብመንጽሩ ግና: ሓደኳ ሲቪል በዓል ስልጣን ዘይምህላዉ ንህላወ “ኣፓርታይድ” ኣብ ኤርትራ የርእየና። ኣብ ኤርትራ: ኩሉ ዝርኤ ስልጣናት (ከምኒ ኣመሓዳሪ፣ ሚኒስተር፣ ኣምባሳደር)፣ ከምኡ’ውን ኩሉ ‘ዘይርኤ’ ስልጣናት (ብድሕረ መድረክ ኣብ’ቲ ውልቀ-ምልኪ ጽልዋ ዘለዎም፣ ወይ ከኣ ዘተግብሩ) ብ ተጋደልቲ እዩ። እዚ “ኣፓርታይድ” ወለዶ ውን ይሰግርን እናሰገረን እዩ። ንኣብነት ነቲ መንግስቲ ልዕል ዝበለ ተኣማንነንት (loyalty) የድልዮ ንዝበሎ ናይ ወተሃደር-ነፋሪት ምብራር (ፓይሎት) ናይ ትምህርቲ ዕድል ንሲቪል መንእሰይ በጭራሽ ኣይወሃብን።

ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ: ብዘመነ ኣፓርታይድ: ኣብ ደቡብ-ኣፍሪቃ ጸዕዳ ምዃን ምንም ገበን የብሉን። ግናኸ ጸዕዳ ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ኮንካ ብኣካይዳ ኣፓርታይድ ዘይምጉሃይ፣ ዘይ-ጸዓዱ ዜጋታት ክግፉዑ ርኢኻ “ዓገብ” ዘይምባል፣ ብፍላይ ይብደሉ ምህላዎም ዘይምእማን፣ ወዘተ. ተኻፋሊ ወይውን ተጠቃሚ ግፍዒ ኣፓርታይድ ይገብረካ እዩ።

ተጋዳላይ፣ ወዲ-ተጋዳላይ ወይ ውን ዕባይ ቤት-ትምህርቲ-ሰውራ ምዃን ገበን የብሉን። የግዳስ ብግብርካ ወይ ውን ብዘይ ምግባርካ: ብ ስቕታኻ: ተኻፋሊ “ኣፓርታይድ”፣ ወይ ከኣ ተጠቃሚ ግፍዒ “ኣፓርታይድ” ኣብ ኤርትራ ክትከውን ኣዝዩ ዝከኣልዩ።

 

Eritrean president and  high ranking officials at Independence Day celebration in Asmara May 24, 2007.

Eritrean president and high ranking officials at Independence Day celebration in Asmara May 24, 2007. All high ranking government officials are former soldiers of the EPLF group.

———————
ነዚ ኣብ ሃገርና ንቡር ዝኾነ ተጋዳላይ–ሲቪል ምፍልላይ ዜጋታት: “ኣፓርታይድ” ክትብሎ: ቃልብቓሉ ቅኑዕ ኣጸዋውዓ ኣይከውንን። ኣፓርታይድ (Apartheid) ዝብል ቃል ቀንዲ መቦቆሉ ካብቲ ኣብ ኣብ ደቡብ-ኣፍሪቃ ካብ 1948 ክሳዕ 1990 ዝነበረ: ማዕርነት ጸዓዱን ጸለምትን ዜጋታት ዘየኽብር ሕገ መንግስቲ እዩ። ካብዚ ዝነቐለ ድማ ሎሚ ሓደ ምምሕዳር ኣብ መንጎ ዜጋታት ሃገሩ: ዓሌታዊ ኣፈላላይ ምስ ዝገብር “ኣፓርታይድ” ብዝብል ንገልጾ።