ምንፋር ጥራይ እኹል መርትዖ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ:: (ሓተታ-Part 1)

ሓተታ

ሓተታ

ገለ ዘደናግርዎ እንተረኸቡ ኢሎም: “አይፋል: ጸላም ጤል አይኮነትን:: ርግቢት እያ::” ነዚ ምስ ኣጣል ዝዓበየ ህዝብስ ያኢ ብዛዕባ ጤል ክምህርዎ:: ጅግና ህዝብና: ንሱ-ንሕና: ንሕና-ንሱ ኩሉ ግዜ አብ ጎንና’ዩ::

ህዝብና: ስለ ዝበረረት ጥራይ መርገጺኡ ዝቕይር: ተወላዋሊ መሲልዎም: “በሪራ በል እነሀት! ሕጂኸ እንታይ ትብል?” እናበሉ እንክሓቱዎ:: እቲ ንቑሕ ህዝብና ግን ኣየድሃበሎምን:: ለባም ህዝብና ስራሕ እምበር ሞጎት አይፈቱን’ዩ:: ተባዕ ህዝብና: ብትብዓት ይምእዘዝ እምበር ንሓለፍቱ ኣይነቅፍን’ዩ:: መን’ሞ ከምዚ ህዝቢ::

ብመሰረቱ ዋላ ትንፈር ብዘየገድስ: “ጤል እያ” ወይውን “ርግቢት እያ” ኢልካ ብታህዋኽ ምድምዳም ምዕቡል ባህሊ አይኮነን:: እትነፍር ጤል ርኢኻ አይትፈልጥን ትኸውን: እዚ ተሞክሮኻ ንበይኑ ግን: ጤል አይኮነትን ንኽትብል መሰል አየውሕሰካን እዩ::

እቶም አይጤልን’ያ ክብሉ ዝፍትኑ: ብዘይካ ምንፋር ካልእ እንታይ ህዝቢ ዘይፈልጦ ዝፈለጥዎ ነገር ስለዘሎ’ዩ? ዋላስ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ነፊሩ አኺልዎ ጤል ክኸውን አይክእልንዩ? በዚ ጸቢብ አተሓሳስባ እንተደኣ ተመሪሕና ደኣ: ኩሉ ዝነፍር ዘበለ ጤል አይኮነን ክንብል ኢና ማለት ድዩ? ኣይፋል:: ዋላ ትንፈር ደኣምበር ጤል’ያ:: ምንፋር ጥራይ ንበይኑ: እኹል መርትዖ ክኸውን ስለዘይክእል::
ሚኒስትሪ ዜና:: ታሕሳስ 25: 2012:: ኣስመራ::